Wie zijn wij?

Een coöperatieve verzekeringsgroep

Als coöperatieve vennootschap worden we gedreven door onze waarden en een financieel evenwicht op lange termijn. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen een waardige bescherming te bieden, en dat tegen de beste voorwaarden. Onze winst herinvesteren we hoofdzakelijk in onze groep, ten voordele van onze klanten.

Naast onze verzekeringsactiviteiten leveren we een actieve en concrete bijdrage aan verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire samenleving. Dat doen we onder andere via de Stichting P&V, die uitsluiting van jongeren in de samenleving tegengaat en hen aanmoedigt tot actief burgerschap.

Op deze pagina komt u meer te weten over: 

Een geschiedenis die meer dan 100 jaar teruggaat

Eerlijke en betaalbare verzekeringen aanbieden aan de arme beroepsbevolking was de reden voor onze oprichting in 1907. En ook vandaag is solidariteit met de verzekerden en de samenleving nog altijd onze drijfveer.

Lokaal verankerd

In een financieel landschap dat het resultaat is van Europese fusiebewegingen, heeft de P&V Groep doorheen haar hele geschiedenis haar onafhankelijkheid en eigenheid als Belgische verzekeraar bewaard. Door die exclusieve focus op ons land kennen we de Belgische markt door en door. Deze lokale verankering garandeert onze klanten, tussenpersonen en medewerkers de nodige stabiliteit.

Belgische coöperatie met een internationale blik

Hoewel onze focus volledig op de Belgische markt ligt en al onze beslissingen hier worden genomen, hebben we met de P&V Groep, doorheen onze geschiedenis, een baanbrekende rol gespeeld in de Europese samenwerking tussen coöperatieve of onderlinge verzekeraars.

We liggen mee aan de basis van Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden en federaties zoals Euresa (Samenwerkingsverband tussen Europese coöperatieve en onderlinge verzekeraars), Amice (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) en ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation)  en spelen er nog steeds een actieve rol in. De coöperatieve en onderlinge verzekeraars werken er samen aan de versterking van hun positie op hun respectieve markten en meer algemeen aan de ontwikkeling van de sector.

Onze CEO Hilde Vernaillen vervult op dit moment het voorzitterschap van ICMIF, het enige orgaan dat wereldwijd de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector vertegenwoordigt. Het biedt zijn 197 leden unieke diensten en activiteiten en een blijvende toegevoegde waarde die nergens anders bestaat. ICMIF is eigendom van de aangesloten organisaties, die het actief beheren. ICMIF wil zijn leden helpen om hun strategische doelstellingen te bereiken en duurzaam te groeien in hun markt door gebruik te maken van de kennis, vaardigheden en ervaring van het wereldwijde ICMIF-netwerk. Het vertegenwoordigt de belangen van de sector bij de belangrijkste stakeholders.

Ook in België zet de P&V Groep zich sterk in voor de ontwikkeling van de verzekeringssector. Zo zijn veel van haar medewerkers actief op verschillende niveaus van de sectorfederatie Assuralia. Hilde Vernaillen is voorzitter van die federatie sinds 2020.

Onze bestaansreden

Onze bestaansreden is om zoveel mogelijk mensen bescherming te bieden door verzekeringen toegankelijk en inclusief te maken en door te investeren in preventie, en dat op een duurzame manier en dankzij de sterke betrokkenheid en het engagement van onze medewerkers.

Onze missie

De missie van de P&V Groep bestaat erin haar klanten een passende bescherming te bieden. Deze missie is gebaseerd op de coöperatieve waarden en principes. Ze komt tot uiting in onze bedrijfscultuur.

Onze visie is gebaseerd op vier dimensies:

We bieden bescherming die tegemoetkomt aan de belangrijkste behoeften van particulieren, zelfstandigen, ondernemingen en instellingen, vandaag en in de toekomst. 

Door verzekeringen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en door erop toe te zien dat iedereen correct verzekerd is, zet de P&V Groep haar engagement voor een solidaire en duurzame samenleving om in de praktijk.

Onze verzekeringsoplossingen zijn correct geprijsd, eenvoudig en transparant.

We combineren onze vaardigheden als verzekeraar met nieuwe technologieën, om innoverende antwoorden te bieden op het vlak van risicopreventie en -beperking. 

De P&V Groep zet haar expertise in zodat iedereen zich kan beschermen tegen de risico’s van elke dag en zijn toekomst kan plannen.

Onze strategie en onze acties dragen bij aan de ontwikkeling van onze onderneming en de samenleving in het algemeen, op economisch, sociaal en ecologisch gebied.
De P&V Groep staat bekend om de betrokkenheid van haar medewerkers ten opzichte van haar klanten en andere stakeholders.

Onze verzekeringsoplossingen

Om ons aanbod optimaal af te stemmen op de behoeften van de klanten, schenken we veel aandacht aan de positionering en ontwikkeling van verzekeringsproducten en diensten binnen de ecosystemen waarbinnen onze klanten evolueren.

Ecosystemen

Een ecosysteem is een netwerk van organisaties en ondernemingen die producten, processen en diensten uitwisselen en bijeenbrengen in een gemeenschappelijk aanbod. Dit laat toe oplossingen voor klanten te creëren met een grotere toegevoegde waarde dan de afzonderlijke oplossingen van de organisaties of ondernemingen.

De P&V Groep creëerde volgende ecosystemen:

We ondersteunen klanten bij hun verplaatsingen, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken en wanneer of hoe ze dat doen.
We ondersteunen alle types van gezinnen in hun evolutie, hun activiteiten en hun dagelijkse leven om hen te beschermen tegen de risico's van elke dag.
We ondersteunen de ontwikkeling van ondernemingen en instellingen en van hun interacties met de buitenwereld om hen te beschermen en de continuïteit van hun zaken en activiteiten veilig te stellen.
We ondersteunen klanten om ze de mogelijkheid te bieden hun pensioen voor te bereiden, zodat ze een zekere levensstandaard kunnen aanhouden na hun pensioen, zowel op het gebied van financiële middelen als wat hun welzijn betreft, en ook om zichzelf, hun gezin en hun inkomsten te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
We ondersteunen de gezondheid en het welzijn van onze klanten door gezondheidsdiensten toegankelijk te maken en door in te zetten op preventie in samenwerking met gezondheidsdeskundigen.
We ondersteunen klanten ook na hun actieve leven door oplossingen aan te reiken waarmee ze hun gewenste levensstandaard maximaal kunnen aanhouden en hun waardigheid kunnen behouden in de moeilijkste momenten.

De P&V Groep bouwt haar strategie op rond deze verschillende ecosystemen en biedt deze aan via haar merken en distributiekanalen:

  • De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten
     
  • De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

Preventie

Onze expertise gebruiken we niet alleen om onze klanten te helpen na schadegevallen, maar ook om te voorkomen dat dergelijke gevallen zich voordoen. Met de hulp van digitale technologie werken we innovatieve oplossingen uit die de risico's voor onze klanten beperken.

Focus op gezondheid en preventie

Door de coronacrisis is gezondheid voor veel mensen een hoofdbekommernis geworden. Klanten staan meer dan ooit open voor oplossingen rond welzijn, preventie en bescherming. Door de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de angst voor nieuwe pandemieën worden er bovendien veel nieuwe behoeften gegenereerd in het domein van de gezondheid.

Preventie in het verkeer

Zachte mobiliteit, preventie en veiligheid gaan hand in hand. Omdat we een voortrekker willen zijn op het gebied van preventie en veiligheid, zijn we verschillende partnerships aangegaan ten voordele van onze klanten. Zo werken we samen met Proviz, een leverancier van kledij met hoge zichtbaarheid voor weggebruikers, en ook met Hexlox, een leverancier van antidiefstaloplossingen voor fietsonderdelen. Klanten kunnen rekenen op een korting op het gamma van deze producten.

Preventietips via sociale netwerken

Op onze sociale media (P&V en Vivium) besteden we bijzonder veel aandacht aan preventie en geven we regelmatig tips en advies aan onze volgers om zich optimaal te beschermen tegen de meest uiteenlopende risico's.